Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinnosti dočasně práceneschopného pojištěnce

1. 1. 2009

 

 

 

Pojištěnec, který je dočasně práceneschopný, má ustanovením § 64 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, stanoveny tyto povinnosti:

 

 

 

1)      Ošetřujícímu lékaři při uznání dočasné pracovní neschopnosti:

 

a)      Sdělit:

 

·         místo pobytu, na kterém se bude v době dočasné pracovní neschopnosti zdržovat,

·         všechny své zaměstnavatele, zda je osobou samostatně výdělečně činnou nebo zahraničním zaměstnancem,

·         registrujícího lékaře a kontakt na něho, pokud dočasnou pracovní  neschopnost  uznává jiný lékař.

 

 

 

b)      Doložit dobu, po kterou bude trvat oprava nebo pořízení nové ortopedické či kompenzační pomůcky, pokud nemůže pro poškození  nebo ztrátu ortopedické či kompenzační pomůcky vykonávat práci.

 

 

 

c)       Předat písemné potvrzení OSSZ, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti, má-li být pojištěnka uznána dočasně práce neschopnou z důvodu těhotenství a mateřství v době od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu do konce šestého týdne po porodu.

 

 

 

2)      Dodržovat režim dočasně práceneschopného pojištěnce, který zahrnuje:

 

·         Léčebný režim, který stanoví ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a povinnost poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu.

·         Povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu uvedeném na rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.

·         Povolení vycházek včetně jejich rozsahu a doby. Dobu a rozsah vycházek stanoví ošetřující lékař na rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

·         Povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem, pokud to zdravotní stav pojištěnce a léčebný režim nevylučuje.

·         Provádění pracovní rehabilitace, pokud ji zabezpečuje úřad práce.

 

 

 

 

3)      Hlásit ošetřujícímu lékaři změny údajů o dosavadní pojištěné činnosti a o zaměstnavateli/ích.

 

 

 

4)      Dostavit se v určeném termínu k ošetřujícímu lékaři nebo k lékaři příslušné OSSZ ke kontrole posouzení zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti. Předložit lékaři OSSZ potřebné doklady a prokázat svou totožnost.

 

 

 

5)      Požádat předem ošetřujícího lékaře o povolení změny místa pobytu na území ČR v době dočasné pracovní neschopnosti. Ke změně místa pobytu do ciziny je nutný předchozí písemný souhlas lékaře OSSZ. O souhlas OSSZ žádá pojištěnec. K žádosti musí doložit písemné vyjádření ošetřujícího lékaře.

 

 

 

6)      Povolení změny místa pobytu v době prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti oznámit předem písemně nebo jinak prokazatelně zaměstnavateli.

 

 

 

 

7)      Dostavit se do určeného termínu po ukončení ústavní péče nebo komplexní Lázeňské péče k ošetřujícímu lékaři ke kontrole dočasné pracovní neschopnosti, případně si do určeného termínu sjednat jiný termín, pokud splnění této povinnosti brání vážné důvody.

 

 

 

 

8)      Odevzdat při ukončení dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícímu lékaři rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

 

 

 

9)      Předat neprodleně zaměstnavateli:

 

·         rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (karantény),

·         potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti pro výplatu nemocenského za určité období,

·         rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti  ( karantény)

·         rozhodnutí o změně povolených vycházek nebo o změně místa pobytu v době prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti

 

10)    Umožnit příslušné OSSZ a v prvních 21 dnech též zaměstnavateli kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Při této kontrole je pojištěnec  povinen  prokázat svou totožnost a předložit rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Byt ( místo pobytu) je pojištěnec povinen označit fungujícím zvonkem a svou jmenovkou. Kontrolu provádějí zaměstnanci místně příslušné OSSZ na základě namátkového výběru, podnět ke kontrole může dát též ošetřující lékař, úřad práce, posudkový lékař, jiný orgán či fyzická osoba. Kontrolu může provádět též sám zaměstnavatel v době, kdy bude zaměstnanci vyplácet náhradu mzdy, nebo o ni může požádat příslušnou správu sociálního zabezpečení.

 

 

 

11)   Oznámit příslušné OSSZ důvody své nepřítomnosti v místě pobytu v době kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. V prvních 21 dnech dočasné pracovní neschopnosti,pokud kontrolu provedl zaměstnavatel, je povinen oznámit tyto důvody též zaměstnavateli. Oznámení je povinen učinit nejpozději v pracovní den následující po dni kontroly, případně po dni, kdy se o ní dozvěděl.

 

 

 

 

12)   Podrobit se na výzvu OSSZ vyšetření zdravotního stavu lékařem OSSZ a vyšetření ve zdravotnickém zařízení, které určí OSSZ.

 

  

 

      

    

Při nesplnění výše uvedených povinností se pojištěnec dopouští přestupku, za který mu může OSSZ uložit pokutu až do výše 20 000 Kč. Při porušení režimu dočasně práceneschopného mu OSSZ může nemocenské dočasně zkrátit nebo odejmout, a to až na dobu 100 kalendářních dnů ode dne porušení režimu, ne však déle, než do skončení dočasné pracovní neschopnosti, při níž došlo k porušení režimu. Pokud již bylo nemocenské vyplaceno, považuje se vyplacené nemocenské za přeplatek, který je pojištěnec povinen OSSZ uhradit. Jestliže pojištěnec poruší režim dočasně práceneschopného pojištěnce závažným způsobem, může mu OSSZ uložit též pokutu až do výše 20 000 Kč. Za neposkytnutí součinnosti při kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce může OSSZ uložit pojištěnci pořádkovou pokutu do výše 10 000 Kč.