Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tiskopis Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

10. 3. 2010

 

Tiskopis „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ má tyto díly:

 

I. díl – „Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti“
Tento díl je povinen ošetřující lékař odeslat nejpozději třetí pracovní den, který následuje po dni, v němž bylo vydáno rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti OSSZ/PSSZ/MSSZ příslušné podle místa výkonu práce ošetřujícího lékaře. U příslušníků ozbrojených složek zasílá tento díl příslušnému služebnímu orgánu (např. Ministerstvu obrany, Ministerstvu vnitra).

 

II. díl – „Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti“ (se žlutým pruhem)
Tento díl rozhodnutí předává ošetřující lékař při vzniku dočasné pracovní neschopnosti práceneschopnému pojištěnci. Pojištěnec jej má po celou dobu trvání pracovní neschopnosti u sebe. Prokazuje se jím při dalším ošetření či kontrole trvání dočasné pracovní neschopnosti u ošetřujícího lékaře nebo lékaři orgánu nemocenského pojištění a při kontrole dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce pracovníku orgánu nemocenského pojištění. Při ukončení dočasné pracovní neschopnosti jej pojištěnec odevzdá ošetřujícímu lékaři, který doplní datum ukončení (poslední den trvání) pracovní neschopnosti a konečnou diagnózu a odešle jej OSSZ/PSSZ/MSSZ (služebnímu orgánu), a to nejpozději v třetí pracovní den následující po dni, ve kterém bylo rozhodnuto o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

III. díl – „Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti“ (s modrým pruhem)
Tiskopis předává ošetřující lékař pojištěnci spolu s II. a zpravidla i IV. dílem rozhodnutí při vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Tento díl slouží zaměstnanci jako doklad k uplatnění nároku na náhradu mzdy (služební příjem) a omluvení nepřítomnosti v práci.

 

IV. díl – „Žádost o nemocenské“ (s růžovým pruhem)
Tímto dílem uplatňuje pojištěnec nárok na nemocenské, pokud je dočasná pracovní neschopnost delší než 21 kalendářních dnů. V rámci sjednocení praxe se doporučuje, aby jej ošetřující lékař předával pojištěnci spolu s II. a III. dílem již při vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnanec tento díl předá svému zaměstnavateli nejpozději s potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti, které ošetřující lékař vystavil ke 21. dni trvání této neschopnosti. Zaměstnavatel jej spolu s vyplněným tiskopisem „Příloha k žádosti o nemocenské“ a dalším potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti (zpravidla v pořadí druhém) nebo rozhodnutím o ukončení dočasné pracovní neschopnosti zašle příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. Osoby dobrovolně nemocensky pojištěné (tj. OSVČ a zahraniční zaměstnanci) předávají tento díl spolu s potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti (popř. rozhodnutím o ukončení dočasné pracovní neschopnosti) přímo příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ.

 

V. díl – „Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli“ (s růžovým pruhem)
Ošetřující lékař tento díl předává pojištěnci v den, ve kterém rozhodl o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (vyplňuje poslední den trvání dočasné pracovní neschopnosti). Zaměstnanec předává toto rozhodnutí svému zaměstnavateli. Je-li dočasná pracovní neschopnosti kratší než 21 kalendářních dnů, ponechá si tento doklad zaměstnavatel pro účely výplaty náhrady mzdy. Byla-li pracovní neschopnost delší než 21 kalendářních dnů, zašle zaměstnavatel po doplnění části „Záznamy zaměstnavatele“ tento díl příslušné OSSZ.

 

 

 

Náhradní hlášení

Jde o nový tiskopis, který vystavuje ošetřující lékař v případě, že došlo ke ztrátě některého z dílů rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, popřípadě k jeho znehodnocení. Na uvedeném tiskopise vyznačí, který díl rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti se nahrazuje (včetně čísla rozhodnutí, tj. čísla tiskopisu) a vyplní pouze ty údaje, které příslušný díl obsahuje. Tiskopis neobsahuje části, které vyplňuje pojištěnec a zaměstnavatel. Pokud nahrazuje IV. nebo V. díl rozhodnutí, uvede zaměstnavatel a pojištěnec potřebné údaje pro výplatu nemocenského na druhé straně tiskopisu, popřípadě na přiloženém volném listě.

 

 

 

Tiskopis "Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)"

Stávající tiskopis se od 1. 12. 2009 nahrazuje zcela novým jednodušším tiskopisem. Má jen dva propisovací díly, neboť již ošetřující lékař není povinen odesílat hlášení o vzniku a ukončení potřeby ošetřování do evidence OSSZ. Na tiskopise ošetřující lékař rozhoduje o vzniku a ukončení potřeby ošetřování nemocné osoby a také o vzniku potřeby péče o zdravé dítě ve věku do 10 let z důvodu onemocnění osoby, která jinak o dítě pečuje nebo v případě nařízení karantény. V části A vyplňuje identifikační údaje nemocné osoby, popřípadě osoby, které byla nařízena karanténa. Křížkem vyznačí, zda tato osoba onemocněla nebo zda jí byla nařízena karanténa. Dále vyznačí křížkem, zda osoba uvedená na tiskopise nezbytně potřebuje ošetřování (péči) jinou osobou nebo zda tato osoba nemůže pečovat o dítě ve věku do 10 let, o které jinak v době, kdy je zdravá, pečuje.

 

Tiskopis má tyto díly:

 

I. díl – Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) – žádost o ošetřovné
Tento díl předává ošetřující lékař osobě, která potřebuje ošetřování nebo osobě, která z důvodu onemocnění či karantény nemůže zabezpečit péči o dítě ve věku do 10 let. Jde-li o nemocné dítě předává tiskopis osobě, která je k ošetření doprovází. Pojištěnec uplatňující nárok na ošetřovné předává tento doklad po doplnění části B svému zaměstnavateli, který jej spolu s vyplněným tiskopisem Příloha k žádosti o ošetřovné a potvrzením o trvání potřeby ošetřování nebo s rozhodnutím o ukončení potřeby ošetřování předá příslušné OSSZ.

 

II. díl – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče)
Ošetřující lékař v tomto díle doplní poslední den potřeby ošetřování (péče) a předá jej osobě, která potřebovala ošetřování (osobě, která ji doprovází) či osobě, která nemohla z důvodu onemocnění (karantény) pečovat o dítě do 10 let věku. Ošetřující lékař může rozhodnout o ukončení potřeby ošetřování nejvýše tři kalendářní dny dopředu ode dne, kdy vyšetřením zjistil, že potřeba ošetřování (péče) pominula, resp. pomine. Pojištěnec vyplní údaje v části B tohoto dílu rozhodnutí. Tiskopis předá svému zaměstnavateli, který jej po doplnění údajů v části C zašle příslušné OSSZ.