Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závodní preventivní péče

27. 9. 2008

 

Dle zákona 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu je každý zaměstnavatel povinen zajistit svým zaměstnancům závodní preventivní péči. Jedná se o vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky , které provádí lékař zvolený zaměstnavatelem. V tomto případě je tedy na základě platné legislativy omezeno právo svobodné volby lékaře, toto právo je však omezeno pouze na případ závodní preventivní péče a základní právo zaměstnanců svobodně si zvolit  pro léčebně preventivní péči svého lékaře zůstává nedotčeno.

          

Legislativa

            

Zákon 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu

       

  • § 40 stanoví povinnost zajistit závodní preventivní péči následovně:  "Organizace jsou povinny zajistit pro své zaměstnanace závodní preventivní  péči  ."  Organizacemi se pro tyto účely rozumí fyzické osoby podnikající dle zvláštních předpisů a právnické osoby bez výjimky, to znamená, že ZPP jsou povinni zajistit i drobní zaměstnavatelé všech typů, pro  všechny pobočky, pracoviště  a profese, včetně administrativních.
  • § 9 odst.2 zákona 20/1966 Sb.upravuje vyloučení svobodné volby lékaře, a tím právo  zaměstnavatele určit zaměstnanci, kdo mu bude poskytovat ZPP. Stanoví, že možnost volby lékaře a zdravotnického zařízení se netýká závodní preventivní péče.
  • § 18 a) vymezuje úkol ZPP takto: "Závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci, vč. ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci pracovních úrazů."
  • § 35 a) stanovuje náplň ZPP: " Zařízení závodní preventivní péče provádějí odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců, pravidelně kontrolují pracoviště podniků, zjišťují vlivy práce a pracovních podmínek na člověka při práci, vykonávají preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, zajišťují poskytnutí první pomoci zaměstnancům, spolupracují s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a podílejí se na výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví."

           

Zákoník práce

              

§ 133 Povinnosti zaměstnavatele

         

Zaměstnavatel je povinen

  • Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.
  • Informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena. Kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis 24c)
  • Zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem 24c) vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze.
  • Sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje ZPP a jakým druhům očkování a jakým lékařským preventivním prohlídkám souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním a účastnit se lékařských preventivních a mimořádných prohlídek v rozsahu stanoveném zvláštními právnimi předpisy 24c) nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

             

Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdravi

        

§92 Ukládání pokut

  • Za nesplnění nebo porušení povinnností stanovených tímto zákonem nebo na jeho základě, právním předpisem hygienika podle § 885 a za nesplnění nebo porušení povinností stanovených zvláštními právnními předpisy k ochraně zdraví při práci a k zajištění a výkonu ZPP uloží orgán veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokutu do výše 2 000 000 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář